KaranganTugasan soalan yang ditanya meliputi LIMA skop utama.(SeKeCaM+T)
  1. Se       : sebab/ faktor / punca /
            Kata tugas : kerana, disebabkan, tidak, kurang, gagal

  1. Ke       : kesan baik / kepentingan/faedah / maslahat / manfaat
: kesan buruk / implikasi / impak / natijah / akibat
 Kata tugas: supaya, untuk, bagi, akan, boleh, dapat, mampu

  1. Ca       : cara / langkah / prakarsa / usaha /  / kaedah
Kata tugas : harus,perlu,mesti , wajar, hendaklah, patut

  1. M         :masalah / kemelut / halangan /  kekangan / rintangan
            Kata tugas : Apa masalah itu.

  1. T         :tugas/peranan /tanggungjawab/kewajipan
Kata tugas : Apa tugas itu.
ALAT BERFIKIR UNTUK MENULIS  IDEA ATAU ISI KARANGAN  :  (InKeMaNeP)
1.  In ( Individu)
(Remaja,Murid-murid, Pelajar,Pengawas,Belia,Pemuda, Pemudi, Lelaki, Wanita)

Tugasan Positif : Individu
Tugasan Negatif : Individu
o  Mempunyai kesedaran dan bertanggungjawab
o  Mempunyai budi pekerti dan akhlak mulia.
o  Bermotivasi, bersemangat untuk terus berusaha
o  Ambil peduli /cakna/ ambil berat
o  Mempunyai matlamat dan hala tuju
o  Memperlengkap diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran teknologi
o  memiliki kekuatan fizikal dan mental
o  perlu kreatif dan inovatif

o Kurang mempunyai kesedaran dan
 bertanggungjawab
o Kurang mempunyai budi pekerti dan
     berakhlak mulia.
o Kurang bermotivasi dan berusaha.
o Kurang ambil peduli / atau kurang  cakna.
o Kurang mempunyai matlamat dan hala tuju
o Kurang memperlengkap diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran teknologi
o Kurang memiliki kekuatan fizikal dan mental
o Kurang  kreatif dan inovatif

Contoh :
Tema      :Lumba haram
Tugasan : Usaha menangani

     Langkah utama bagi menangani masalah lumba haram ialah remaja haruslah mempunyai kesedaran dan sikap bertanggungjawab tentang masalah ini.

Contoh :
Tema      :Lumba haram
Tugasan : Punca berlaku

Faktor  utama berlakunya  lumba haram  ialah remaja kurang mempunyai kesedaran sikap bertangunjawab tentang masalah ini.
2. Konteks  (Ke )Keluarga
                                             (ibu bapa, datuk, nenek,   saudara –mara)
Tugasan Positif : Keluarga
Tugasan Negatif :Keluarga
o Memberikan didikan agama dan moral
o Memberikan kasih sayang yang sewajarnya
o Menguruskan keperluan dan kedudukan ekonomi sebaik-baiknya
o Meluangkan masa dengan anak-anak
o Memantau kegiatan anak-anak
o Membentuk disiplin anak-anak
o Melengkapkan diri dengan ilmu keibubapaan
o Suri teladan kepada anak-anak


o Kurang memberikan didikan agama dan moral
o Kurang memberikan kasih sayang yang sewajarnya
o Kurang menguruskan keperluan dan kedudukan ekonomi sebaik-baiknya
o Kurang meluangkan masa dengan anak-anak
o Kurang memantau kegiatan anak-anak
o Kurang membentuk disiplin anak-anak
o Kurang melengkapkan diri dengan ilmu keibubapaan
o Tidak menunjukkan suri teladan kepada anak-anak

Contoh :
Tema      :Ponteng sekolah
Tugasan : Usaha menangani

Ibu bapa haruslah memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya kepada anak-anak.

Contoh :
Tema      :Ponteng sekolah
Tugasan : Faktor berlaku

Faktor  utama berlakunya  lumba haram  ialah ibu bapa kurang memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya kepada anak-anak.

3.  (Ma) Masyarakat
(orang ramai, rakyat, jiran)
Tugasan Positif : Masyarakat
Tugasan Negatif :Masyarakat
o   masyarakat prihatin, proaktif dan penyayang.
o   Mempunyai semangat kejiranan dan bantu membantu.
o   Mengamalkan sikap bersatu padu dan sepakat
o   memupuk semangat toleransi, percaya mempercayai dan perkongsian bijak .
o   membabitkan diri dalam sesuatu program kemasyarakatan
o   Merancang dan menganjurkan program-program.
o   menyemarakkan budaya kunjung-mengunjungi.
o   ambil berat dan bertanya khabar.
o   Mewujudkan persatuan penduduk setempat dan badan sukarela.

o   Kurang prihatin, proaktif dan penyayang.
o   Kurang mempunyai semangat kejiranan dan bantu membantu.
o   Kurang mengamalkan sikap bersatu padu dan sepakat
o   Kurang memupuk semangat toleransi, percaya mempercayai dan perkongsian bijak .
o   Kurang membabitkan diri dalam sesuatu program kemasyarakatan
o   Kurang merancang dan menganjurkan program-program.
o   Kurang menyemarakkan budaya kunjung-mengunjungi.
o   Kurang ambil berat dan bertanya khabar.
o   Kurang mewujudkan persatuan penduduk setempat dan badan sukarela.


Contoh :
Tema      : Jenayah.
Tugasan : Usaha menangani
Masyarakat  perlu melaporkan sesuatu kejadian kepada pihak berkuasa.

Contoh :
Tema      :Gejala sosial.
Tugasan : Punca berlaku
Masyarakat mengamalkan sikap tidak mahu melaporkan sesuatu kejadian kepada pihak berkuasa.
4.  (Ne) Negara
(kerajaan, kementerian, pihak berkuasa, dasar-dasar kerajaan)
Tugasan Positif : Komunitii
Tugasan Negatif :Komuniti
o    Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas.
o    Memberikan latihan yang berkesan kepada penguat kuasa.
o    Melaksanakan pelbagai dasar dan program yang berkesan.
o    Kecekapan pegawai penguat kuasa ditingkatkan.
o    Menyediakan  modal dan kemahiran
o    Menjalankan kempen secara bersepadu dan berkesan.
o    Menyiarkan rancangan dan dokumentari yang sesuai
o    Menyediakan kemudahan infrastruktur
o    Memerangi gejala rasuah
o    Mempromosikan sesuatu ke peringkat global.
o    Penguatkuasaan undang-undang yanng masih longgar.
o    Kurang memberikan latihan kepada penguat kuasa.
o    Kurang melaksanakan pelbagai dasar dan programyang berkesan.
o    Kurang kecekapan pegawai penguat kuasa
o    Kurang menyediakan  modal dan kepakaran
o    Kurang menjalankan kempen secara bersepadu.
o    Kurang menyiarkan rancangan dan  dokumentari yang sesuai
o    Kurang menyediakan kemudahan infrastruktur
o    Kurang memerangai gejala rasuah
o    Kurang mempromosikan sesuatu ke peringkat global.
Contoh :
Tema      :Gejala sosial.
Tugasan : Usaha menangani
Pihak kerajaan perlu mengetatkan undang-undang kepada individu yang melakukan gejala sosial.
Contoh :
Tema      :Gejala sosial.
Tugasan : Punca berlaku
Masyarakat mengamalkan sikap tidak mahu membantu dalam menangani masalah sosial.

5.  (P) Pendidikan
(sekolah, kolej,universiti) 
Tugasan Positif : Institusi Pendidikan
Tugasan Negatif :Institusi Pendidikan
o   Menjalankan kempen kesedaran di sekolah.
o   Menjalankan khidmat kaunseling dan kelas bimbingan.
o   Bekerjasama dengan pihak berkuasa
o   Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang lebih tegas.
o   Pengurusan kurikulum dan kokurikulum yang tersusun.
o   PIBG bekerjasama dan bermuafakat dengan pihak sekolah
o   Kecerian dan keselamatan sekolah diberikan keutamaan.
o   Menjalankan tugas dengan amanah,ikhlas, dan tidak mementingkan       diri sendiri.
o   Kurang menjalankan kempen kesedaran di sekolah.
o   Kurang menjalankan khidmat kaunseling dan kelas bimbingan.
o   Kurang bekerjasama dengan pihak berkuasa
o   Kurang penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang lebih tegas.
o   Kurang pengurusan kurikulum dan kokurikulum yang tersusun.
o   PIBG kurang bekerjasama dan bermuafakat dengan pihak sekolah
o   Kurang kecerian dan keselamatan sekolah diberikan keutamaan.
o   Kurang menjalankan tugas dengan amanah,ikhlas, dan tidak mementingkan       diri sendiri.

Contoh :
Tema      :Kempen Membaca
Tugasan : Usaha menangani

Pihak sekolah  perlu menjalankan kempen kesedaran kepada murid-murid.

Contoh :
Tema      :Kempen Membaca
Tugasan : Usaha menangani
Pihak sekolah  kurang  menjalankan kempen kesedaran kepada murid-murid.

TUGASAN :1.KESAN BAIK /KEPENTINGAN /FAEDAH / MASLAHAT 
                    2.KESAN BURUK / IMPLIKASI / IMPAK / NATIJAH / AKIBAT

1. POLITIK
Kesan Positif


Kesan Negatif
o   semangat patriotik tinggi,
o   cinta kepada negara,
o   imej dan nama baik negara terpelihara ,
o   jati diri bangsa dikukuhkan,
o   pemerintahan berjalan lancar,
o   tiada amalan rasuah,
o   keadaan aman dan sejahtera.
o   Mempertingkatkan kerjasama dan persefahaman politik
 
Tema      :Perpaduan
Tugasan : Kesan
Semangat cinta akan negara dapat ditingkatkan.
o   semangat patriotik terhakis,
o   cinta kepada negara hilang,
o   imej dan nama baik negara tercemar ,
o   jati diri bangsa tidak dapat dikukuhkan,
o   pemerintahan tidak berjalan lancar,
o   berlaku  amalan rasuah
o   keadaan porak- peranda  dan kacau-bilau
o   Kurang mempertingkatkan kerjasama dan persefahaman politik

Tema      :Perpaduan
Tugasan : Kesan
Semangat cinta akan negara tidak dapat  ditingkatkan.2. EKONOMI
o   pendapatan keluarga dan negara meningkat,
o   harga barangan dan perkhidmatan terkawal,
o   Meningkatkan  peluang pekerjaan,
o   pengangguran ditangani,
o   kemiskinan diatasi ,
o   taraf hidup rakyat  meningkat ,
o   eksport meningkat ,
o   kesihatan rakyat meningkat
o   Kemudahan prasarana ditingkatkan
o   memaksimumkan bidang kemahiran dan teknologi
o   Pengaliran mata wang keluar negara dapat disekat
o   Melahirkan tenaga pakar tempatan


o   pendapatan keluarga dan negara berkurangan
o   harga barangan dan perkhidmatan tidak terkawal,
o   peluang pekerjaan terhad,
o   pengangguran sukar ditangani,
o   kemiskinan sukar diatasi ,
o   taraf hidup rakyat  merudum (merosot) ,
o   eksport merosot  ,
o   Kesihatan rakyat merosot.
o   Kemudahan prasarana kurang ditingkatkan.
o   Kurang memaksimumkan bidang kemahiran dan teknologi
o   Berlaku pengaliran mata wang keluar negara
o   Kurang melahirkan tenaga pakar tempatan


Tema      : Pelancongan
Tugasan : Kebaikan
Pelancongan dapat meningkatkan ekonomi negara.
Tema       : Pelancongan
Tugasan  : Kesan buruk
Pelancongan meningkatkan gejala sosial dalam negara.


3. SOSIAL
Kesan Positif

Kesan Negatif
o   pendidikan cemerlang dapat ditingkatkan,
o   kepercayaan agama kuat,
o   hubungan kemasyarakatan baik,
o   kebudayaan dan kesenian dipelihara,
o   mengamalkan  nilai murni,
o   gejala sosial dapat  ditangani ,
o   jenayah dapat dikawal,
o   perpaduan kaum ditingkatkan.
o   Kehidupan masyarkat harmoni
o   Melahirkan masyarakat celik ilmu
o   Memupuk sikap kerjasam dan bantu- membantu
o   Mewujudkan satu kesatuan budaya

o  pendidikan tidak cemerlang,
o  kepercayaan agama kurang ,
o  hubungan kemasyarakatan kurang baik,
o  kebudayaan dan kesenian tidak dipelihara,
o  tidak mengamalkan  nilai murni,
o  gejala sosial sukar ditangani ,
o  jenayah sukar dikawal,
o  perpaduan kaum sukar ditingkatkan.
o  Kehidupan masyarkat kurang harmoni
o  Kurang melahirkan masyarakat celik ilmu
o  Kurang memupuk sikap kerjasama dan bantu- membantu
o  Kurang mewujudkan satu kesatuan budaya

Tema : Sekolah Bestari
Tugasan : Kebaikan
Contoh : Kebaikan perdana ialah pendidikan yang cemerlang dapat dilahirkan.


Tema : Sekolah Bestari
Tugasan : Kelemahan
Contoh : Kelemahan perdana ialah kemahiran berfikir pelajar akan terhad.Tuntunan Penulisan Ringkasan  
Pemarkahan Ringkasan
Cemerlang                    :           18-20 Markah
Bilangan isi                   :           5 Isi (lengkap) X 2  =10 markah
Bahasa                                   :             9-10 markah

Kriteria Bahasa : 9- 10 Markah

o   Baik dan lancar
o   Penggunaan kata tepat
o   Ayat gramatis
o   Penanda wacana yang sesuai
o   Ejaan dan tanda baca betul

Strategi Penulisan

1.      Baca arahan soalan. Lihat arahan tugasan soalan .Patuhi kepanjangan menulis ringkasan .      (Tidak melebihi 80 patah perkataan)
2.      Baca dan garis isi-isi yang menjawab tugasan soalan. Lima hingga tujuh isi diperlukan. Susunan isi dikekalkan ketika menulis ringkasan  yang penuh.
3.      Contoh Soalan : Tulis sebuah ringkasan tentang sebab-sebab perubatan tradisional masih mendapat tempat dalam kalangan pengguna. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan.
4.      Guna kaedah SeKeCaM+T untuk menjawab tugasan soalan.
5.      Mulakan ayat ringkasan dengan perkataan daripada arahan tugasan.
Sebagai contoh :Sebab/Kesan/Cara/Tanggungjawabnya ialah….
6.      Gunakan penanda wacana yang sesuai untuk menyambung ayat-ayat yang seterusnya. Contoh , Selain itu, Sementara itu, Selanjutnya, Seterusnya, Dalam pada  itu, Sebab/Cara/Kesan lain ialah…

7.      Bilang jumlah perkataan selepas selesai menulis isi pertama. Tuliskan jumlah perkataan di hujung ayat pada isi pertama dan dicampurkan jumlah perkataan untuk isi-isi seterusnya. 

 Perkataan yang  dikira sebagai satu perkataan  :

o   nama khas . Contoh Sekolah Menengah Putera, Potret Hilang
o   perkataan berulang . Contoh bercakap-cakap, sekolah-sekolah
o   Penggunaan kata depan. Contoh ke hadapan, di rumah
o   tarikh. Contoh 6 Disember 1969
o   angka ditulis dengan nombor atau perkataan . Contoh 10,734 atau dua ratus lima puluh.
o   gelaran . Contoh Tan Sri Datuk Haji
o   Peribahasa

8.      Ingat !Jangan ubah maksud ayat seperti  dalam petikan. Perubahan makna perkataan / ayat yang tidak tepat menyebabkan anda melakukan kesalahan isi.
9.      Tulis ringkasan dalam satu perenggan.
10.   Pastikan ayat yang ditulis gramatis (tiada kesalahan tatabahasa).
11.   Tulis jumlah perkataan di bahagian bawah sebelah kanan ringkasan.
     

Tuntunan Karangan Bahan Rangsangan
Bahagian B (Markah : 20 Markah)

Pemberian  Markah Karangan berdasarkan:
o   Menjawab Tugasan
o   Bahasa
o   Kerelevanan idea (ada kaitan dengan tema /isu)
o   Pengolahan

Ciri-Ciri Cemerlang ( 18- 20 markah)

Ø Penggunaan kata dan ayat yang gramatis
(betul struktur ayat dan makna perkataan/frasa)
Ø Penggunaan kosa kata yang luas dan tepat
Ø Idea (isi) relevan (sesuai ) dengan tugasan
Ø Ada pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan dan berkembang.
(ada dalam bahan)
Ø Pengolahan menarik dan berkesan. (matang)
Ø Panjang tidak melebihi 120 patah kata. Perlu patuhi.

Cadangan  Menjawab Soalan

1.   Pendahuluan

Ø Tuliskan apa-apa tentang tema /isu tugasan.( Bukan isi-isi karangan)
Ø Ayat  terakhir pendahuluan ditulis ayat tentang tugasan soalan
Ø Dua ayat sudah mencukupi.
Contoh Pendahuluan ( Tema : Masalah Vandalisme)
    
     Berita kemudahan awam yang dirosakkan sering dipaparkan di media massa. Sungguhnya,pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menangani masalah ini.


2.   Idea Karangan

 i.    Semua idea diberikan ditulis/ Sekurang-kurangnya TIGA isi
ii.    Idea perlu berdasarkan tugasan  yang diberikan dan ada kaitan dengan bahan rangsangan.

Huraian idea dengan menggunakan Kaedah IBaK

I      :Idea
   Ba  : Bagaimana SeKeCaM+T boleh berlaku  atau dilakukan .
       (menjawab tugasan soalan)
K    :Kesan kepada atau daripada idea .
         ( Ba dan K boleh digabungkan ayat /Boleh ditulis dua atau tiga ayat).

     Ibu bapa perlu memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya kepada anak-anak (Idea) Didikan agama dan moral ini perlu dilakukan sejak awal lagi.(Bagaimana) Dengan itu, anak-anak akan mematuhi  arahan ibu bapa mereka . (Kesan)

3. Kesimpulan
Pandangan ….supaya/untuk/agarHarapan

     Walhasil, masyarakat perlu bekerjasama dan bertanggungjawab bagi menangani kemelut ini (Pandangan ) supaya rakyat hidup harmoni dan sejahtera. (Harapan)KAEDAH IMBaKUP
                               
Idea                   (I)      : Nyatakan idea
Mengapakah               (M)   : Mengapa sebab/kesan/cara/masalah/tanggungjawab boleh berlaku
                                      atau dilakukan .
                                         (Memberi sebab dan alasan)

Bagaimanakah(Ba) : Bagaimana sebab/kesan/cara/masalah/tanggungjawab boleh berlaku
                                      atau dilakukan .
                               (Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/langkah/ kejadian)
Kesan               (K)    : Kesan kepada / daripada idea itu : menjawab tugasan

Ungkapan
Menarik            (U)    :Peribahasa/  Cogan Kata : sesuai dengan tugasan atau tema

Penegasan      (P)   :Kesimpulan kecil idea. (Gunakan penanda wacana   penegasan)

Nota :  Konsep Mengapakah dan Bagaimanakah boleh berubah kedudukan atau pilih mana-mana satu dan bergantung pada tugasan soalan.
I  . Kaedah Merangka Idea

Contoh Tugasan : Usaha Menangani Masalah Lumba Haram

I           :Pihak sekolah wajar memberikan kesedaran kepada pelajar
M         :Guru bertanggungjawab menjalankan program-program kesedaran oleh sekolah.
Ba       :Ceramah kesedaran. Pameran daripada JPJ.
K         : Insaf tentang bahaya lumba haram.
U         :Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan.
P         :Komitmen guru amat penting untuk  mencegah pelajar terlibat dalam lumba haram.

Contoh Huraian Lengkap
           
Pada hemat saya pihak sekolah wajar memberikan kesedaran kepada pelajar untuk menangani gejala lumba haram.(I) Oleh hal demikian, guru-guru sebagai peneraju utama sesebuah institusi pendidikan harus bertanggungjawab menjalankan program kesedaran kepada para pelajar.(M)Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan ceramah dan kempen kesedaran. Selain itu, pihak sekolah juga boleh meminta bantuan daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Raya(JPJ) untuk mengadakan pameran yang berkaitan dengan kegiatan lumba haram.(Ba)Sebagai kesannya, pelajar-pelajar akan berasa insaf dan sedar akan bahaya dan implikasi buruk sekiranya terlibat dengan lumba haram. (K) Dengan itu, pihak sekolah harus berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan program kesedaran ini kerana alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. (U)Tegasnya, komitmen guru amat penting untuk  mencegah pelajar terlibat dalam lumba haram.(P)

No comments:

Post a Comment